3 Account
4 Info
 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘ALGUMS’: Algums BVBA, met zetel te 9160 Lokeren, Eyermanstraat 6, KBO 0808.481.439. ‘KLANT’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met ALGUMS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘PRODUCTEN’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten aangaande de artikelen of de diensten aangeboden door ALGUMS.

  Door het gebruik van de webshop, het opvragen van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de KLANT deze Algemene Voorwaarden die steeds exclusief van toepassing zijn op elke mogelijke overeenkomst ontstaan tussen ALGUMS en de KLANT. Van onderhavige Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ALGUMS. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de KLANT hanteert worden uitdrukkelijk uitgesloten. ALGUMS behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 2. ALGUMS beschrijft op haar website, webshop en/of brochures de eigenschappen van de PRODUCTEN zo goed mogelijk, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de PRODUCTEN. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. ALGUMS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke afwijkingen.

 3. Een op aanvraag opgemaakt offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 4. ALGUMS en de KLANT komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. De KLANT die na totstandkoming van de overeenkomst alsnog zijn bestelling wenst te annuleren dient dit aangetekend te doen binnen de 8 dagen vanaf de ondertekening van de bestelbon/aanvaarding van de bestelling of offerte. In dat geval is de KLANT een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling. Indien de bestelling reeds werd verzonden is annulatie niet meer mogelijk en zal de volledige prijs verschuldigd zijn.

 5. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld exclusief BTW. Gebeurlijke kosten van verzending of bijkomende behandeling zijn niet inbegrepen.

 6. Bestelling worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden en/of de leveringstermijnen van de externe leveranciers. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en bij benadering verstrekt en binden ALGUMS in geen geval. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Leveringen vinden plaats op het door de KLANT tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de KLANT.

 7. ALGUMS kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de KLANT, onder andere voor de levering van bestelde goederen. Gebeurlijke bijkomende kosten zullen afzonderlijk aangerekend worden met een minimum van € 5,00 (excl. BTW). Voor bestellingen vanaf € 100,00 (excl. BTW) is de levering gratis.

 8. De KLANT dient na ontvangst de PRODUCTEN te controleren op zijn conformiteit met de bestelling. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de PRODUCTEN moeten door de KLANT op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van ALGUMS.

 9. Geleverde PRODUCTEN worden niet teruggenomen omwille van de aard van de PRODUCTEN (beperkte houdbaarheidsduur) en om hygiënische – en gezondheidsredenen waarbij ALGUMS onmogelijk de wijze van stockage van de PRODUCTEN kan controleren. Het verzakingsrecht voorzien in artikel VI.47 Wetboek van economisch recht (WER) is om deze redenen evenmin van toepassing en dit overeenkomst artikel VI.53,4° en 5° WER.

 10. Tenzij andersluidende overeenkomst zijn B2C bestellingen via webshop op voorhand betaalbaar. Bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van de integrale betalingen.

  In alle andere gevallen of in B2B overeenkomsten zijn alle facturen van ALGUMS betaalbaar binnen de 21 dagen na de factuurdatum tenzij expliciet een andere betalingstermijn of voorafbetaling werd overeengekomen. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de KLANT niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de KLANT geen handelaar is. Daarenboven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

 11. Ingeval van niet-betaling van een factuur, behoudt ALGUMS zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder bijkomend order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de KLANT.

  Indien er bij ALGUMS op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de KLANT door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de KLANT, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt ALGUMS zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of geplaatst. Indien de KLANT weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt ALGUMS zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten laste van de KLANT te ontbinden.

 12. Onverminderd het risico van de KLANT met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de geleverde PRODUCTEN, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico's van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de verkochte PRODUCTEN aan de klant werden geleverd.

 13. ALGUMS verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de KLANT met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

  De KLANT draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy statement op de website.

 14. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 15. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het kanton te Lokeren zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst. ALGUMS behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Zoeken

Probeer een van deze populaire zoektermen:

Account

Geen account?
Maak er één aan
4